• Standard Norge er en upartisk og uavhengig medlemsorganisasjon. Medlemskap i Standard Norge er åpent for bedrifter, organisasjoner, myndigheter og andre.

• Standard Norge utvikler standarder på de fleste områder i samfunnet, og har enerett på å utgi Norsk Standard.

• Årlig fastsetter Standard Norge mellom 1 000 og 1 500 nye Norsk Standard. De aller fleste av disse er utarbeidet som felles europeiske standarder.

• Standard Norge eier 80 % av Standard Online AS, som er standardiseringens salgs- og markedsføringsselskap.

• Standard Norge eier 81,5 % av Stan- dards Digital AS, som er standardiser- ingens IT-selskap.

• Standard Norge er medlem av og re- presenterer Norge i den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO og i den europeiske standardiserings- organisasjonen CEN.

• Standard Norge drives etter prinsippet om non-profitt. Dette betyr at alle inn tekter tilbakeføres til aktivt standardi seringsarbeid.

• Standard Norge startet virksomheten i 2003, men har røtter tilbake til 1923.

Universell utforming av bygninger gir økt tilgjengelighet for alle

Befolkningsutviklingen i Norge tilsier en jevnt økende andel eldre i samfunnet og flere arbeidstakere kommer til å arbeide fram til de fyller 70 år, blant annet som følge av bedre helse. Større andel aktive eldre i befolkningen betyr også en dreining av behovene. Universell utforming av byggverk er et viktig verktøy som spesifiserer krav til bygninger, omgivelser, varer og tjenester i henhold til samfunnets behov og ønsker. Standardene for universell utforming av hhv. arbeids- og publikumsbygninger, og boliger, har kommet i nye utgaver. Etter noen års erfaring med de første utgaven har de blitt revidert basert på erfaringer med bruken, eksempelvis er det tatt inn punkter om vernede bygninger og betydningen av variert bruk av lys, farger og materialer.