Ved utgangen av 2018 hadde Standard Norge 68 medarbeidere. 67 av disse var fast ansatt, mens 1 var innleid på engasjement. Til sammen utgjorde arbeidsinnsatsen 63,7 årsverk* i 2018.

* Antall årsverk er beregnet på grunnlag av hele året og inkluderer også de som har sluttet og begynt i løpet av 2018.

 

Remove the row

Column: 1

Foto: Pixabay

Column: 2

Revisjonsstandarden, ISO 19011, lansert på norsk

NS-EN ISO 19011 Veiledning for revisjon av ledelsessystemer, er et
nyttig redskap for alle som er invol- vert i ulike typer revisjoner, internkontroll, verifikasjon og tilsyn.

Standarden kom i ny versjon i 2018 og ble lansert i norsk oversettelse. Den er tilpasset de strukturelle og innholdsmessige forandringene som allerede er innførte i de nye utgavene av ledelsesstandardene.


Remove the row

Column: 1

Foto: Jarle Wæhler/Statens vegvesen

Column: 2

Tilgang til reiselivsopplevelser

Et samfunn er først tilgjengelig når det fysiske miljøet er utformet slik at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan delta på felles samfunnsarenaer, jfr. NOU 2005:8 om likeverd og tilgjengelighet.

Den nye standarden NS 11036 kan bidra til at reiselivsopplevelser blir tilgjengelige for alle. Tanken er at løsningene skal være utformet på en slik måte at flest mulig kan ta del i opplevelsene uten hjelp.

 

Remove the row

Column: 1

Sektorstyrer og fagråd

Den faglige aktiviteten på fire områder koordineres gjennom henholdsvis Sektorstyre Bygg, anlegg og eiendom (BAE), Sektorstyre Petroleum, Sektorstyre IKT og Sektorstyre Helse og omsorg. Sektorstyrene har bred representasjon fra de respektive næringene. Dette bidrar til å sikre en god forankring på arbeidet. Ved utgangen av 2018 var Øivind Rooth, Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), leder av Sektorstyre BAE, Per-Arne Røstasand, Equinor, leder av Sektorstyre Petroleum, Vigdis Sværen, NELFO, leder av Sektorstyre IKT og Johan Georg Røstad Torgersen, Helsedirektoratet, leder av Sektorstyre Helse og omsorg.
I tillegg til sektorstyrene har Standard Norge også et Fagråd for forbrukersaker. Fagrådet gir råd i forhold til prioriteringer og samordning av synspunkter innenfor sitt fagområde. Ved utgangen av 2018 var Ingebjørg Kiil fra Forbrukerrådet leder av fagrådet.

Arbeidsmiljø

Standard Norges arbeidsmiljøutvalg har som oppgave å ivareta de ansattes interesser vedrørende arbeidsmiljøet. Utvalget har i 2018 bestått av Jacob Mehus (adm. direktør), Ulla Gjerdrum (verneombud), Anne Gunn Rike (ansattes representant) og Tone Koranda (leder HR). Arbeidsmiljøutvalget har hatt fire ordinære møter, ett ekstraordinært møte om revisjon av varslingsrutine og vernerunde. Temaer som har vært behandlet, er rapport fra bedriftshelsetjenesten, tiltak for å forhindre belastningsskader, oppdatert varslingsrutine og vernerunde.

Column: 2

Samarbeidsutvalg

Standard Norges formelle samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene foregår gjennom et samarbeidsutvalg sammensatt av de tillitsvalgte Lene Haraldseth (Negotia) og Vivian Meløysund (Tekna), i tillegg til Jacob Mehus (adm. direktør) og Tone Koranda (leder HR). Utvalget hadde i 2018 fire møter hvor det ble behandlet saker vedrørende særavtaler, risiko- og sårbarhetsvurdering, kundeundersøkelser, internundersøkelse, organisasjons- og bemanningssituasjon, kompetanse, budsjett, digitalisering og strategi.

Seniorpolitikk

Standard Norge har en seniorpolitikk hvor ansatte over 65 år kan søke om å få redusert stillingsprosenten til 80 %, lønn til 90 % og beholde pensjonsgrunnlag på 100 %. I tillegg har de mulighet til å jobbe hjemmefra én dag i uken. Ved ut- gangen av 2018 var to medarbeidere i Standard Norge med på denne ordningen.