Standard Norge er en uavhengig medlemsorganisasjon som utarbeider og publiserer standarder til bruk på de fleste områder i samfunnet. Standard Norge er en totalleverandør for både nåværende og framtidige behov innenfor standardisering. Virksomheten skal bidra til økt verdiskapning og et tryggere, enklere og mer bærekraftig samfunns- og næringsliv. Standard Norge finansierer virksomheten gjennom royalty fra salg av standarder, statstilskudd fra Nærings- og fiskeridepartementet og prosjektinntekter fra offentlige og private virksomheter.

Standardisering innebærer utarbeiding av krav og spesifikasjoner for varer, tjenester og prosesser. Bruk av standarder bidrar til mer effektiv og bærekraftig utnyttelse av samfunnets ressurser. Standarder reduserer handelshindringer og sikrer at varer og tjenester har tilsiktet kvalitet og egenskaper i samsvar med krav fra marked og myndigheter.

Utarbeidelse av standarder skjer både nasjonalt og i de internasjonale standardiseringsorganisasjonene CEN (europeisk) og ISO (globalt), der Standard Norge er det norske medlemmet.  Standarder utarbeides etter behov i samfunnet. Målgruppen er næringsliv, myndigheter, forbrukere, arbeidstakere, forskning/utdanning og ulike interesseorganisasjoner. Norge deltar aktivt i de delene av det internasjonale arbeidet som norske interessenter prioriterer og engasjerer seg i. Verdien av deltakernes innsats overstiger på årsbasis Standard Norges samlede inntekter. Standard Norges aktive engasjement i styrende organer i CEN og ISO sikrer norsk innflytelse på utviklingen av disse organisasjonene og at det utvikles standarder i overensstemmelse med våre nasjonale behov.

Standard Norge tilfredsstiller kravene som er gitt i forordningen om standardi- sering, Europaparlaments- og rådsfor- ordning (EU) 1025/2012. Dette sikrer åpenhet og tilgjengelighet rundt standardiseringsprosessene og at de gjennom- føres i henhold til anerkjente prosedyrer som sikrer deltakelse og involvering fra alle interessenter.

Standard Norge eier 80 % av aksjene i datterselskapet Standard Online AS, som markedsfører og selger standarder og andre publikasjoner. I tillegg eier Standard Norge 81,5 % av aksjene i Standards Digital AS som utvikler digitale tjenester for standardiseringen. Standard Norge og datterselskaper har kontorer på Lilleaker i Oslo.

Foto: Trond Eklund Johansen

Verden vil ha norsk musikkromstandard

Norsk Standard for akustiske krav til musikkrom, NS 8178, har vekket interesse i utlandet og har blitt tatt i bruk i flere land. I 2018 startet arbeidet med en internasjonal standard for musikkrom basert på NS 8178, under norsk ledelse. Den norske standarden som ble utgitt i 2014, beskriver kriterier for lydforholdene i øvingslokaler og mindre konsertsaler eller flerbruksaler. Suksessen med den skyldes blant annet at vi klarte å forene kompetansen hos dyktige fagakustikere med brukererfaringer fra musikklivet, innspill fra kommunesektoren og andre aktører. Det gjør standarden nyttig for mange ulike aktører.

 

Hovedpunkter 2018

Bruken av standarder og behovet for standardisering øker både innenfor tradisjonelle bruksområder og på nye områder som følge av både den teknologiske utviklingen og globalisering av verdenshandelen. Dette stiller krav til omstilling og kompetanseutvikling. Disse utfordringene er adressert i arbeidet med ny strategi for konsernet. Denne strategien skal gjelde fra 2019 og omfatter de tre organisasjonene Standard Norge, Standard Online og Standard Digital og som til sammen utgjør konsernet. Strategien er drevet av et sterkt ønske om å levere økt verdi til kundene. Konsernet skal være en totalleverandør for nåværende og fremtidige behov innen standardisering gjennom å levere flere og bedre varer og tjenester til mangfoldet i norsk samfunns- og næringsliv. Konsernet er i forkant av utviklingen på digitalisering og kompetanse, og de tre virksomhetene engasjerer og jobber sammen på smarte måter som sørger for å skape økt kundeverdi. Digitalisering fortsetter å spille en stor rolle for utvikling, salg og bruk av standardene. Digitaliseringsstrategien, som ble ferdigstilt primo 2018 gir retningen for digitalisering av varer, tjenester og systemer i begge organisasjonene. Det er i tillegg utarbeidet et digitalt veikart for de ulike aktivitetene. Digitaliseringsstrategien inngår nå i den nye konsernstrategien.

Standard Norge har igangsatt flere viktige utviklingsprosjekter for å i større grad automatisere produksjon og håndtering av standarder, og samtidig kunne møte forventningene i markedet om å bruke standarder mer integrert i forretningsprosessene. Denne utviklingen er ressurskrevende. Fra 2018 ble derfor IT-avdelingen i Standard Norge skilt ut i et eget selskap; Standards Digital. Hensikten er å få til et samarbeid med andre standardiseringsorganisasjoner om framtidens IT-løsninger. Standard Norge deltar aktivt i grupper i CEN og ISO der det diskuteres felles digitale systemer og løsninger. Standard Norge er fornøyd med resultatene så langt. Den digitale satsingen er viktig, og den tilegnede kunnskapen og kompetansen brukes til å være i forkant av utviklingen.

En nordisk studie om nytteverdi av standarder ble ferdigstilt i 2018. Alle de nordiske landene deltok i studien som ble ledet av Standard Norge. Nordic Innovation støttet studien finansielt, og den ble gjennomført av Menon/Oxford Research. Studien er basert på tilsvarende studier i andre europeiske land. Den inneholder både en makroøkonomisk tilnærming og en sektortilnærming med åtte viktige sektorer. 1179 nordiske selskaper som har erfaring med bruk av standarder, deltok i studien.

Foto: Øyvind Torjusen/Equinor

HMS-evaluering av leverandører til petroleumsindustrien

NORSOK-veiledningen, S-WA-006 HMS-evaluering av leverandører til petroleumsindustrien, sikrer en standardisert prosess for kvalifisering av leverandører til olje- og gassnæringen på norsk sokkel. I veiledningen beskrives sentrale elementer som bør inngå i leverandørers styringssystem for helse-, miljø- og sikkerhetssaker (HMS). Alle aktører bruker samme elektroniske verktøy for HMS kvalifisering og har felles begrepsforståelse. Evaluering av HMS nivået er kontraktsuavhengig. Systemet er tatt i bruk for alle typer kontrakter og leveranser; til nye anlegg samt ved modifikasjon og oppgradering av eksisterende anlegg.

Studien viser at standarder øker den økonomiske veksten og bidrar til markedsadgang. Studien viser at standarder er knyttet til 28 prosent av veksten i BNP i Norden mellom 1976 og 2014. Selskaper drar mest nytte av standarder ved at de får tilgang til utenlandske markeder og sikrer kvaliteten på sine produkter. Et stort flertall av respondentene, 87 prosent, sier at standardisering spiller en nøkkelrolle i deres framtidige forretnings-planer. Verdien av standarder kommer hovedsakelig fra økt produktivitet og effektivitet. Studien viser for eksempel at dobling av bruken av standarder i økonomien er assosiert med en økning på 10,5 prosent i arbeidsproduktiviteten. I gjenn- omsnitt er standardisering knyttet til en årlig økning i arbeidsproduktiviteten på 0,7 prosent hvert år. Resultatene av undersøkelsen brukes til å understreke viktigheten av standarder og standardisering i ulike sammenhenger.

Produksjonen av standarder har i 2018 vært på tilsvarende nivå som i 2017. Dette gjelder også utviklingen av nasjonale standarder. I 2018 ble det fastsatt 1 032 nye Norsk Standard, mens 786 standarder ble trukket tilbake. Det ble utgitt fire reviderte NORSOK-standarder. I tillegg ble en tidligere publisert NORSOK-standard utgitt på engelsk. Det totale antallet Norsk Standard og andre normative dokumenter var 19 266 ved utgangen av 2018.

Salget av standarder har økt også i 2018. Økningen har særlig vært innenfor digitale abonnementer. Det har også vært en økning i inntektene fra kursvirksomhet, særlig innenfor juridiske standarder og beskrivelsestekster for bygg og anlegg.

Frokostmøtene, Standard Morgen, er et møtested for inspirasjon, dialog og erfaringsutveksling knyttet til standardisering. Standard Morgen har framhevet Standard Norges rolle som samfunnsbygger med sterk merkevare og godt omdømme, og satt søkelys på standardenes nytteverdi for økt verdiskaping. Det rekrutteres også nye komitémedlemmer på denne arenaen. Noen av temaene som er presentert er aldersvennlig samfunn, sirkulær økonomi, klimaendringer og laster på konstruksjoner, møbelstandardisering, tingenes internett og universell utforming i bygninger.

I forbindelse med innføringen av den nye personvernforordningen har Standard Norge og Standard Online utviklet en egen personvernerklæring rettet mot kunder som er publisert på nettsiden.

Det er også laget en egen personvernerklæring for ansatte. Databehandleravtaler med våre leverandører og samarbeidspartnere er innhentet og administreres av Standards Digital.

Foto: Standard Norge

Standard Norge på Arendalsuka

For første gang deltok Standard Norge med egne arrangement under Arendalsuka. Temaene var klimagassberegninger i bygg, framtidens byer og mangfolds- ledelse. Arrangementene ble holdt i samarbeid med blant andre Statsbygg, ITS Norge, Tekna, Universitetet i Agder og Seema, og deltakelsen var meget god, også fra politisk hold. (bildet er fra mangfoldsledelse)

Styret har hatt seks styremøter i 2018. Styret har lagt vekt på god økonomistyring og at Standard Norge skal være en effektiv og profesjonell standardiseringsorganisasjon til det beste for medlemmer og interessenter. Styret har sammen med medlemmene, representanter fra styrende organer og de ansatte vært sterkt involvert i utviklingen av ny konsernstrategi.

Styret la fram den uavhengige utred- ningen om hensiktsmessigheten av en samlet standardiseringsorganisasjon i Norge, som ble gjennomført av BDO, overfor representantskapet i mai 2018. Representantskapet var enig i styrets konklusjoner om at sammenslåing av organisasjonene vil bidra til en rekke samfunnsnyttige gevinster, forenkle interessentenes forhold til standardiseringsarbeidet og bidra til sterkere internasjonal innflytelse i standardiseringsarbeidet. Representantskapet og styret delte oppfatningen til BDO om at det ikke er hensiktsmessig nå å gjennomføre en prosess med sammenslåing. Det ble derfor besluttet å arbeide videre med å øke
samarbeidet mellom organisasjonene. Styret har hatt en god dialog med NEK om videreutvikling av dette samarbeidet. Arbeidet fortsetter i 2019.

Styret har videre vært opptatt av samarbeidet med Nærings- og fiskeridepartementet. Støtten fra departementet er et viktig bidrag til å fremme standardiseringsarbeidet som skal bidra til økt konkurransekraft og verdiskapning i norsk næringsliv. Standarder tas i bruk på stadig flere viktige områder i samfunnet. I mange tilfeller kan også standarder erstatte forskrifter eller forskrifter viser til standarder. For at ikke standardisering skal representere et demokratisk underskudd er det derfor viktig at blant annet alle interessentene deltar i relevant standardiseringsarbeid. Styret er opptatt av å sikre deltakelsen fra partene i arbeidslivet gjennom eksempelvis reisestøtteordninger.

Standard Norge har et risikostyringssystem for oppfølging av de kritiske delene av virksomheten i henhold til kravene i NS-EN ISO 9001 (kvalitetsledelse) og NS-EN ISO 14001 (miljøledelse).

Foto: NorBetong

Norge har posisjonert seg innenfor betongstandardisering

Norge overtok i 2018 det prestisjetunge vervet som leder av den viktigste europeiske standardiseringskomiteen for betong CEN/TC 104 Concrete and related products som har overordnet ansvar for de fleste standardene for betongproduksjon, utførelse og prøving. Mer miljøvennlige betonger med redusert CO2-avtrykk og prosjektering av bestandighet er viktige temaer komiteen vil jobbe med framover. Med dette ledervervet vil norsk betongbransje få enda større innflytelse internasjonalt, noe aktørene vil kunne dra nytte av markedsmessig.

 

Fortsatt drift

Standard Norge har ikke økonomisk erverv som formål. Det anses likevel som avgjørende at virksomheten har en sunn økonomi og en tilfredsstillende soliditet. Styret konstaterer at så er tilfelle.

I samsvar med regnskapsloven § 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede.

Framtidig utvikling

Styret baserer virksomheten på Standard Norges nye konsernstrategi som gjelder for perioden 2019-2023. Dette er en vekststrategi som skal gi økt kundeverdi og ambisjonene er å nå strategiske hovedmål innenfor fire ulike kategorier: «kunde, marked og interessenter», «interne prosesser», «ressurser» og «økonomi». Styret vil følge opp gjennomføringen av en rekke handlingsplaner for å nå ambisjonene i strategien. Det er viktig at økonomien er robust nok til å håndtere nødvendige investeringer for å gjennomføre framtidig utviklingsbehov. Egenkapitalen i Standard Norge må derfor være tilstrekkelig til å sikre framtidig drift. Nye digitale løsninger krever standarder for å sikre interoperabilitet, effektivitet og sikkerhet. Styret er opptatt av å sikre Norges digitale posisjon gjennom bruk av standarder. Dette vil kunne styrke norske virksomheters konkurranseevne og sikre samfunnsinteressene.

98 % av standardene utarbeides i internasjonale standardiseringsorganisa- sjoner. Styret er derfor opptatt av Standard Norges rolle og ambisjonsnivå i internasjonal standardisering. I europeisk politikk er bruk av standarder viktig både i den nye indre markedsstrategien og i arbeidet med digitalisering.

Utvikling og bruk av standarder som supplement til regelverk er viktig i årene framover. På enkelte områder er tendensen at myndigheter velger å lage egne standarder, for eksempel innenfor helse og omsorg hvor enkelte myndighetsaktører i stor grad ønsker å utvikle egne bransjestandarder nasjonalt og regionalt. En slik utvikling gjør det vanskeligere å eksportere norsk innovasjon og norske varer og tjenester innenfor dette området. Styret ser behovet for å få styrket legitimitet og posisjon for at sektoren selv skal ta initiativ til standardiseringsarbeid gjennom Standard Norge.

Styret er også opptatt av at Standard Norge kan tilby raskere prosesser for ut- vikling av standardleveranser for å imøte- komme behov markedet har. Dette gjelder særlig innenfor ny teknologiutvikling.

Samarbeidet mellom de nordiske landene, Nederland og Østerrike er fortsatt viktig og omfatter policysaker, produkt-, tjeneste- og systemutvikling. I 2018 var det særlig arbeidet med konvertering av europeiske standarder til XML-format som hadde høy prioritet. Med en kostnads- og risikodeling mellom landene kan konverteringen gjennomføres raskere og med betydelig lavere kostnader og risiko. Ved å være tidlig ute med denne utviklingen får Standard Norge en mulighet til å tilby tjenester rundt bruk av standarder før mange av de andre europeiske standardiseringsorgani- sasjonene, og det gir dermed en styrket posisjon i markedet.

Foto: Hanne G. Wells

Norsk Standard for «blågrønn faktor»

Blågrønn faktor er et verktøy for kvantifisering av vegetasjon og vannelementer i byggesaker. Dette bidrar til uterom tilrettelagt for vannhåndtering, vegetasjon og biodiversitet. Arbeidet med en Norsk Standard startet i 2018.

 

Redegjørelse for årsregnskapet

Omsetningen i Standard Norge økte fra 139,0 mill. kroner i 2017 til 141,1 mill. kroner i 2018. Tilsvarende tall for konsernet var henholdsvis 202,2 mill. kroner og 218,9 mill. kroner, som tilsvarer en vekst på 8,3 %. Standard Norge oppnådde i 2018 et driftsresultat på 4,2 mill. kroner mot 6,0 mill. kroner i 2017, mens konsernet fikk et driftsresultat på 10,7 mill. kroner i 2018 mot 12,3 mill. kroner i 2017. Netto finansresultat er positivt med 0,5 mill. kroner for Standard Norge og 0,4 mill. kroner for konsernet. Årsresultatet for Standard Norge gikk ned fra 6,8 mill. kroner i 2017 til 4,6 mill. kroner i 2018. Konsernet fikk et årsresultat på 10,2 mill. kroner i 2018, mot 12,5 mill. kroner i 2017.

I løpet av 2018 er det gjennomført blanse- førte investeringer i Standard Norge på 1,0 mill. kroner. I konsernet er det gjennomført balanseførte investeringer på 8,3 mill. kroner.

Samlet kontantstrøm fra driften i Standard
Smart CE-merking av byggevarer Publikasjonen CWA 17316: 2018 Smart CE-marking for construction products gir en kobling mellom produktet og dets ytelseserklæring (Declaration of Performance,DoP) i et digitalt, maskin- og menneskelesbart format (XML). Det gir designere, entreprenører, sluttbrukere og offentlige myndigheter lett tilgang til, i kombinasjon med passende digitale verktøy, å vurdere DoP-informasjon på en brukervennlig og målrettet måte. I tillegg bidrar smart CE-merking til at designere og produsenter overholder dokumentasjonsplikten og reduserer den administrative belastningen. Standard Norge har hatt sekretariatet for utvikling av publikasjonen.
Foto: Samuel Zeller/Unsplash
Norge var 1,3 mill. kroner og fra investeringer -1,0 mill. kroner. Likviditets- beholdning per 31. desember 2018 er 39,9 mill. kroner. For konsernet var kontantstrøm fra driften 8,5 mill. kroner. Konsernet brukte 8,3 mill. kroner på investeringer i 2018. Likviditetsbeholdningen i konsernet var 53,0 mill. kroner per 31. desember 2018.

Verken Standard Norge eller konsernet har rentebærende gjeld ved utgangen av 2018. Likviditeten utgjør 57 % av totalkapitalen i Standard Norge per 31. desember 2018 og 50 % i konsernet.

Totalkapitalen i Standard Norge var ved utgangen av året 69,7 mill. kroner sammenlignet med 68,7 mill. kroner ved utgangen av 2017. I konsernet var totalkapitalen 105,3 mill. kroner 31. desember 2018 mot 97,0 mill. kroner per desember 2017. Organisasjonens egenkapital er 37,7 mill. kroner per 31. desember 2018 mot 33,0 mill. kroner foregående år. Egenkapitalandelen er 54,0 % mot 48,1 % i 2017. Egenkapitalen i konsernet er 63,1 mill. kroner og tilsvarer en egenkapitalandel på 59,9 % mot 54,5 % i 2017.

Foto: Samuel Zeller/Unsplash

Smart CE-merking av byggevarer

Publikasjonen CWA 17316: 2018 Smart CE-marking for construction products gir en kobling mellom produktet og dets ytelseserklæring (Declaration of Performance,DoP) i et digitalt, maskin- og menneskelesbart format (XML). Det gir designere, entreprenører, sluttbrukere og offentlige myndigheter lett tilgang til, i kombinasjon med passende digitale verktøy, å vurdere DoP-informasjon på en brukervennlig og målrettet måte. I tillegg bidrar smart CE-merking til at designere og produsenter overholder dokumentasjonsplikten og reduserer den administrative belastningen. Standard Norge har hatt sekretariatet for utvikling av publikasjonen.

 

Finansiell risiko

Standard Norge har etablert styringssystemer som generelt reduserer risikoen virksomheten kan være eksponert for.

Statstilskuddet fra Nærings- og fiskeridepartementet utgjør ca. 22,7 % av driftsinntektene. Dette viser at aktivitetsnivået i betydelig grad er avhengig av tilskuddets størrelse i årene framover.

Standard Norges plassering av midler hos forvalter har en relativt lav risikoeksponering og ga negativ avkastning på 0,3 % i 2018. Utover dette har ikke Standard Norge eiendeler eller gjeld som medfører finansiell risiko.

Valutarisiko

Virksomheten har begrenset valuta- eksponering. Dette gjelder kun betaling av medlemskapsavgifter til CEN og ISO.

Kredittrisiko

Risiko for tap på fordringer er vurdert som lav. Dette henger sammen med at en stor andel av inntektene kommer fra offentlige etater og at datterselskapet Standard Online AS i stor grad selger produktene til medlemsorganisasjoner og andre veletablerte kunder.

Likviditetsrisiko

Standard Norge dekker sitt behov for driftskapital med egne omløpsmidler.

Arbeidsmiljø

Det totale sykefraværet i Standard Norge var 7,4 % i 2018, hvorav fravær utover 16 dager utgjorde 5,9 %. Sykefraværet tidligere år har variert mellom 2,6 % og 5,5 %. Standard Norge har fulgt opp det høye sykefraværet i henhold til IA-avtalen. Eventuelle tiltak rettet mot arbeidsrela- tert sykefravær følges opp kontinuerlig av både administrasjonen og styret.

Standard Norge har bedriftslegeordning, verneombud og et aktivt arbeidsmiljøutvalg. Det er godt samarbeid med de ansatte for å avdekke og realisere mulig- heter for bedre arbeidsmiljø. Årlig gjennomføres det vernerunde, arbeidsmiljøundersøkelse og ved behov også fysioterapeutundersøkelse. Oppfølging av disse bidrar til å redusere uheldige miljøbelastninger på den enkelte og gir dermed økt trivsel.

Likestilling

Standard Norge er opptatt av likestilling. Kvinner utgjør 44 % av styret (4 kvinner, 5 menn) og 33 % av ledergruppen (2 kvinner, 4 menn). Blant de fast ansatte i Standard Norge er 49 % kvinner (33 kvinner, 34 menn). For hele konsernet med 102 fast ansatte er andelen kvinner på 50 % (51 kvinner, 51 menn).

Diskriminering

Standardiseringsarbeidet foregår i stor grad på internasjonalt nivå, og ansatte må forholde seg til en rekke nasjonaliteter, språk og livssyn. Over år er det derfor utviklet gode holdninger blant ansatte, og diskriminering oppleves ikke som noe problem verken i forhold til kjønn, alder, seksuell orientering, etnisk bakgrunn, livssyn eller nedsatt funksjonsevne.

Foto: Pixabay

Miljøledelsekonferansen 2018

Dette er en årlig konferanse som arrangeres i samarbeid mellom Virke, Oslo kommune, LO, Miljøfyrtårn, Simpli og Standard Norge og er et faglige møtepunkt for miljøledelse og grønn vekst. Hovedtema i 2018 var «Grønn forretningsutvikling». Oslos miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg, fornybaranalytiker Thina Saltvedt, Nordea, adm. dir. Vibeke Hammer Madsen, Virke, adm. dir. Jacob Mehus i Standard Norge og representanter fra Good Morning, Vestre og Varner var blant innlederne. Standard Norge og Oslo kommune, som er utpekt til europeisk miljøhovedstad 2019, holdt en egen sesjon om bærekraftig byutvikling og bruk av standarder.

 

Forskning og utvikling

Standard Norge deltar som partner i forskningsprosjekter nasjonalt og internasjonalt der dette er relevant. Representanter fra forskningsmiljøene deltar i standardiseringsarbeidet. Det pågår prosjekter for utvikling av effektive ITløsninger både internt og for kunder.

Ytre miljø

Standard Norge driver kontorvirksomhet i leide lokaler og har ingen spesielle utslipp av miljømessig art. I det daglige arbeidet er Standard Norge opptatt av tiltak som har positiv innvirkning på miljø og klima. Krav av miljømessig art ble spesielt tatt hensyn til ved valg av nye lokaler. Standard Norge er sertifisert i henhold til kravene i miljøstyringssystemet NS-EN ISO 14001. Forøvrig gir standardene som Standard Norge er med å utvikle og utgir, betydelige bidrag for å hjelpe næringslivet og samfunnet generelt til å oppnå bedre ressursutnyttelse og miljø.

Foto: Unsplash

Standarder som verktøy for et inkluderende og aldersvennlig samfunn

En aldrende befolkning gir nye utfordringer, men også muligheter. Hvordan kan vi tilrettelegge arbeidsplasser og arenaer i samfunnet for bedre å inkludere alle, uansett alder eller behov? Etter initiativ fra vår britiske søsterorganisasjon British Standards Institution (BSI) ble det startet et stort internasjonalt standardiseringsarbeid for å se på standarder rettet mot den økende andelen eldre i befolkningen. Det er opprettet en norsk standardiseringskomité som skal gi innspill til det internasjonale arbeidet.

 

Årsresultat og disponering

Standard Norges virksomhet ga i 2018 et resultat på 4 640 011 kroner. Konsernets årsresultat var på 10 238 689 kroner. Styret forslår følgende disponering av årsresultatet for Standard Norge:

Annen egenkapital kr 4 640 011


Totalt disponert kr 4 640 011

Oslo, 2. april 2019

I styret for Standard Norge