Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og norske regnskapsstandarder. Organisasjonens regnskapsår følger kalenderåret og balansen er per 31. desember. Alle beløp er i norske kroner.

Konsern

Konsernregnskapet inkluderer Standard Norge og selskaper som Standard Norge har bestemmende innflytelse over. Bestemmende innflytelse oppnås normalt når konsernet eier mer enn 50 % av aksjene i selskapet, og konsernet er i stand til å utøve faktisk kontroll over selskapet. Minoritetsinteresser inngår i konsernets egenkapital.

I konsernregnskapet erstattes posten aksjer i datterselskap med datterselskapets eiendeler og gjeld. Konsernregnskapet utarbeides som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner, urealisert fortjeneste og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet.

Oppkjøpsmetoden benyttes ved regnskapsføring av virksomhetssammenslutninger. Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet basert på morselskapets anskaffelseskost. Anskaffelseskost tilordnes virkelig verdi av identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet. Eventuell merverdi ut over hva som kan henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld balanseføres som goodwill. Goodwill behandles som en residual og balanseføres med den andelen som er observert i oppkjøpstransaksjonen. Merverdier i konsernregnskapet avskrives over de oppkjøpte eiendelenes forventede økonomiske levetid.

Selskaper som er kjøpt eller solgt i løpet av året inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunktet kontroll oppnås og inntil kontroll opphører.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig lån balanseføres til nominelle verdier på etableringstidspunktet, og korrigeres ikke til virkelig verdi som følge av renteendringer.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet, uten hensyn til senere renteendringer.

Foto: Pixabay

Ta grep om energien

Systematisk energiledelse kan spare penger, samtidig som det reduserer klimagassutslippene. Standarden for energiledelse, NS-EN ISO 50001, er et viktig verktøy for mange virksomheter som jobber målrettet og systematisk med energieffektivisering. Den nye utgaven av standarden, som ble utgitt i 2018, har samme oppbygging (High Level Structure, HLS) som de andre ledelsessystemstandardene.

 

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Kursgevinster og kurstap knyttet til varesalg og varekjøp i utenlandsk valuta klassifiseres som driftsinntekter og vareforbruk.

Driftsinntekter

Vederlag for salg av standarder og kurs inntektsføres i den periode leveransen finner sted. Standard Norges royalty fra datterselskap inntektsføres i samme periode som datterselskapet rapporterer salget. Statsstøtte inntektsføres i det kalenderår bevilgningen gjelder. Eksterne tilskudd til utvikling av standarder inntektsføres når utviklingsarbeidet finner sted. Mottatt tilskudd som ikke er opptjent inngår blant annen kortsiktig gjeld

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende og inngår blant andre driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved vår anskaffelse av driftsmidlet. Innredning i leide lokaler balanseføres og avskrives over leiekontraktens løpetid.

Leieavtaler

Driftsmidler som leies på betingelser som i det vesentlige overfører de økonomiske rettigheter og forpliktelser til enheten (finansiell leasing), balanseføres under bygninger, maskiner, inventar o.l. og medtas som forpliktelse under rentebærende langsiktig gjeld til nåverdien av minimumsleien. Driftsmidlet avskrives over antatt økonomisk levetid, og forpliktelsen reduseres med betalt leie etter fradrag for beregnet rentekostnad. Operasjonelle leieavtaler kostnadsføres løpende.

Aksjer og andeler i datterselskaper

Aksjer i datterselskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Kostprisen økes når morselskapet tilfører datterselskapet økt egenkapital ved kapitalutvidelse. Kostprisen reduseres når mottatt utbytte fra datterselskapet overstiger vår andel av opptjent egenkapital i selskapet etter kjøpet.

Aksjer i andre selskaper (omløpsaksjer)

Aksjer og andre finansielle instrumenter som inngår i en handelsportefølje vurderes til virkelig verdi på balansedagen. Virkelig verdi er børskurs eller tilsvarende observerbar markedsverdi. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.

Foto: Pixabay

Internasjonalt møte om IT-sikkerhet i Norge

Internasjonale standarder er viktige verktøy for å ivareta sikkerhet og personvern i vår stadig mer digitale hverdag. Standarder bidrar også til at viktig infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner er sikre og virker som de skal. Standard Norge var i 2018 vertskap for ISO-komiteen som blant annet står bak IT-sikkerhetsstandarden, ISO 27001, som er en av de mest brukte internasjonale standardene. Over 300 eksperter fra 54 land var samlet på NTNU, Gjøvik i begynnelsen av oktober. Siste dag under møtet var et åpent seminar om IT- og cybersikkerhet. Statssekretær Thor Kleppen Sættem i Justisdepartementet og sikkerhetstopper fra Telenor, Equinor og Nasjonal sikkerhetsmyndighet var blant foredragsholderne.

 

Varer

Varer vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er estimert salgsverdi etter fradrag for beregnede nødvendige utgifter for gjennomføring av salget (netto salgsverdi). For tilvirkede varer medtas en forholdsmessig andel av direkte og indirekte variable og faste tilvirkningskostnader (basert på normal kapasitet).

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetningen til tap gjøres på grunnlag av individuell vurdering av fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke påregnelig tapsrisiko.

Gjeld

Gjeld balanseføres til nominelt gjeldsbeløp.

Skatter

Standard Norge er en allmennyttig medlemsorganisasjon og er ikke skattepliktig. Datterselskapene er imidlertid skattepliktige. Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel for datterselskapene. Utsatt skatt beregnes på grunnlag av de midlertidige forskjellene som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, og på grunnlag av eventuelt ligningsmessig underskudd ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og

skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode, utlignes. Utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og på underskudd til fremføring, balanseføres i den grad skattefordelen antas å kunne utnyttes gjennom fremtidige skattepliktige overskudd. Utsatt skatt og utsatt skattefordel som kan balanseføres, er oppført netto i balansen.

Pensjoner

Selskapet har en kollektiv innskuddsbasert pensjonsordning. Hertil er det gitt ytelsesbaserte pensjonsløfter til et fåtall ansatte som er finansiert over drift. Note 7 spesifiserer ordningene.

Ved innskuddsplaner betaler selskapet innskudd til et forsikringsselskap. Selskapet har ingen ytterligere betalingsforpliktelse etter at innskuddene er betalt. Innskuddene regnskapsføres som lønnskostnad. Eventuelle forskuddsbetalte innskudd balanseføres som eiendel (pensjonsmidler) i den grad innskuddet kan refunderes eller redusere framtidige innbetalinger.

Ved ytelsesplaner har selskapet det økonomiske ansvaret for at de ansatte får de avtalte ytelsene, som beregnes ut fra forventet sluttlønn. Nåverdien av de definerte ytelsene på balansetidspunktet fratrukket virkelig verdi av pensjonsmidlene balanseføres som en forpliktelse ved ytelsesplanen. Pensjonsforpliktelsen beregnes årlig av

Foto: Unsplash

Verdiskapning gjennom mangfoldsledelse

At dine ansatte har forskjellig etnisitet, religion, kjønn, seksuell legning eller funksjonsevne, er ikke et problem som må løses, men en mulighet til bedre kundeforståelse, tilgang til nye markeder, økt effektivitet og lønnsomhet. Men for å hente ut fordelene kreves gode systemer og en hensiktsmessig ledelse. Norsk Standard for mangfoldsledelse, NS 11201, er et nyttig verktøy for alle virksomheter, store og små, på alle områder. Regjeringen peker på standarden i sin integreringsstrategi. De vil bidra til at standarden, som de kaller «et viktig nybrottsarbeid i internasjonal sammenheng», gjøres kjent og tas i bruk.

en uavhengig aktuar ved bruk av en lineær opptjeningsmetode. Økonomiske forutsetninger benyttet for å beregne pensjonskostnad og pensjonsmidler bygger på veiledninger utgitt av Norsk RegnskapsStiftelse.

Arbeidsgiveravgift er beregnet og avsatt på grunnlag av netto faktisk forpliktelse. Estimatendringer resultatføres i sin helhet den periode estimatendringen oppstår. Periodens netto pensjonskostnad klassifiseres som lønns- og personalkostnader.

Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter og bankinnskudd.

Foto: Lundin

Transformasjon av krav i olje- og gassindustrien

Etter mange år med økning i antall selskapsspesifikke krav på dokumentasjon for drift og vedlikehold av olje- og gassplattformer, ble prosjektet READI (REquirement Asset Digital lifecycle Information) startet i 2018 for å etablere ett felles rammeverk for administrasjon av dokumentasjonskrav. Målet er å oversette kravene i standardene og ulike selskapskrav til felles digitale dokumentasjonskrav og automatisere dokumentasjonsforvaltningen ved innkjøp av utstyr. Dette vil forbedre sikkerheten, kutte kostnader og øke effektiviteten i forretningskritiske prosesser. Sentralt i prosjektet er standardene i NORSOK Z-TI-serien.

 

Note 2 Driftsinntekter


Foto: Standard Norge

Norsk Standard for vibrasjoner revideres med sprengstoff Hvor store vibrasjoner tåler en bygning? For å skaffe grunnlagsdata til standarden som gir veiledende grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet, samarbeidet Multiconsult, NGI, Solør videregående skole og Standard Norge om et fullskala sprengningsforsøk. Det ble satt opp to små hus, ett i leca og ett i plasstøpt betong, for å finne ut hva som skjer med en bygning som utsettes for kraftige vibrasjoner.Foto: Istock

Ny versjon av standarden for risikostyring

Risikoer som påvirker organisasjoner, kan få store konsekvenser for omdømme og økonomiske resultater. NS-ISO 31000 Risikostyring kom i ny utgave i 2018 både på norsk og engelsk. Standarden skal hjelpe en organisasjon til bedre å forstå og håndtere de usikkerhetene den står overfor.

Nytt i denne utgaven er blant annet større vekt på både involvering av toppledelsen og integrering av risikostyring i organisasjonen.

 

Foto: Shutterstock

Ny standard for planteskolevarer

Når det skal plantes nytt, er det viktig med forutsigbarhet og egnet kvalitet. Standarden NS 4400 Planteskolevarer beskriver kvalitet, sortering, bunting og merking av busker, stauder og trær til grøntanlegg.

Den bidrar til økt forutsigbarhet og redusert konfliktnivå, og hjelper bransjen å drive seriøst og effektivt. Innholdet i NS 4400 var tidligere fordelt på 14 standarder som ble slått sammen til én standard ved revisjon i 2018.”

 

Driftspensjon

I tillegg til disse ordningene har Standard Norge gitt særskilte pensjonsløfter til et fåtall ansatte og som utbetales eller vil bli utbetalt over driften (usikrede ordninger). Kostnaden og forpliktelsen ved de usikrede ordningene er beregnet av en aktuar og er innregnet i regnskapet som spesifisert nedenfor.

Konsern

Datterselskapene Standard Online AS og Standards Digital AS har kollektive pensjonsordning tilsvarende beskrivelsen for morselskapet ovenfor. Også Standard Online AS avviklet den kollektive ytelsesordningen per 31.12.2015 og overførte medlemmene til en forbedret innskuddsordning. De samlede pensjonskostader og -forpliktelser for konsernet fremgår av nedenstående tabeller:

Foto: Møreforskning

Norsk kvalitetsstandard for sjøfryst filet

Sjøfrossen filet er et høykvalitetsprodukt som blir filetert og innfryst til -20 °C bare noen timer etter at fisken kommer sprell levende ombord. Fangstprosessen, produksjon og frysing påvirker kvalitet og produktegenskaper.

Den nye norske standarden for sjøfryst filet av hvitfisk, NS 9444, skal ved hjelp av seks kontrollpunkter sikre topp kvalitet gjennom hele verdikjeden. Standarden ble lansert under fiskerimessen Seafood Expo Global i Brüssel i april 2018.